China Chapter
Dr Shiyan Ou                                                      
Professor
School of Information Management
Nanjing University
China
ou.shiyan@gmail.com
Initiating Members
# Name Designation Department University
1 Dr Jiang Li Associate Professor Dept. of Information Resource Management Zhejiang University
2 Dr Yuxiang(Chris) Zhao Professor Dept. of Information Management, School of Economics & Management Nanjing University of Science & Technology
3 Dr Wei YU Associate Professor School of Information Management Nanjing University
4 Dr Qing Ke Associate Professor School of Information Management Nanjing University
5 Dr Jiyuan Ye Professor School of Information Management Nanjing University
6 Dr. Ming Chen Lecturer School of Information Management Nanjing University